Veldzicht Zetten

Privacyverklaring

Privacyverklaring

U bent geïnteresseerd in een project van DijMe Ontwikkeling B.V.
DijMe Ontwikkeling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u zelf gegevens aan ons heeft verstrekt.
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld via facebook en/of google)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mecus.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst en/of voor de behandeling van uw vraag of verzoek. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Deze -voor zover noodzakelijk en toegestaan- te delen met zakelijke partners zoals een (onder)aannemer, (keuken)leverancier, notaris, beheerder etc.;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Onze dienstverlening te verbeteren en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is, of in geval van fraude.

Delen van persoonsgegevens met derden

DijMe Ontwikkeling B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mecus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

DijMe Ontwikkeling B.V. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DijMe Ontwikkeling B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DijMe Ontwikkeling B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DijMe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DijMe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mecus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DijMe Ontwikkeling B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 026 – 206 21 74 of via info@mecus.nl.

×